Усэхэр 

Мыщ ижъугъотэщтых усэхэр темэ зэфэшъхьафмэ афэгъэхьыгъэу.

Гъэцэк1эн зэхэгъэуцуагъэхэр 

Мыщ ижъугъотэщтых гъэцэк1эн зэхэгъэуцуагъэхэр темэ зэфэшъхьафмэ афэгъэхьыгъэу.

Ащыщ горэхэр сайтым иавтор зэхигъэуцуагъэх. Нэмык1хэри Адыгэ хэкум ит еджап1эмэ ащылажьэрэ к1элэегъаджэмэ я1офш1агъэмэ ащыщых.


Гъэцэк1энэу сайтым итхэм яхьщырхэр к1элэеджак1омэ афызэхэжъугъэуцон шъулъэк1ыщт. 

Мыхэр классым щыжъугъэфедэным пае, шъуикомпьютер ссылкэр къыщызэ1ушъухи, экранымк1э к1алэмэ гъэцэк1энхэр яжъугъэлъэгъу.

Унэмк1э 1офш1эн яшъутынэу шъуфаемэ зэрэхэхьащт ссылкэр афежъугъэхьмэ, ежь-ежьырэу аш1ыщт.

Шъо шъуикласс зэхэшъумыщагъэмэ к1элэеджак1ом гъэцэк1эныр зэригъэцэк1агъэр шъууплъэк1ужьын шъулъэк1ыщтэп.

К1элэеджак1ом 1офш1эныр зэригъэцак1эрэм улъыплъэ пш1оигъомэ сайтым зыщыуушэтын (зыкъыщыбгъэнэфэн  зарегистрироваться) ык1и уикласс зэхэпщэн фае (еплъ едзыгъоу сыдэущтэу…) зыфи1орэм.

Ублэп1э уровеныр

Адыгэ Мэкъэпчъ Чэф

Мы 1офш1энхэр зэк1эри АРИГИ-м ибзэш1эныгъэ икъутамэ ипащэу Анцокъо Сурэт Хьазрэт ыпхъум тхылъэу "Адыгэ Мэкъэпчъ Чэф" зэфи1оу къыдигъэк1ыгъэм къытехыгъ.  .

Гущы1эхэр нахь псынк1эу зэрагъэш1эным пае хьарыф пэпчъ видео мыинхэр ык1и 1офш1эн купхэр мыщ къыщытыгъэх.   К1элэегъаджэхэу апшъэрэ классхэм ащылажьэхэрэм, анэ-атэхэм ясабийхэм хьарыфхэр арагъэш1эным пае мы 1офш1энхэр къафэфедэщтых

Еплъ ет1ани Youtube канал Адыгэ Мэкъэпъ Чэф 

Сыбзэ-Сидунай

Мы гъэц1эк1энхэр Анцокъо Сурэт къыдигъэк1ыгъэ тхылъхэу «Сыбзэ-Сидунай» зэфи1орэм къыхэхыгъэх.  Тхылъ пэпчъ сабыйр гущы1эмэ нэ1уасэ афеш1ы, гущы1эухыгъэхэр зэхигъэуцонэу егъасэх.


Темэ пэпчъ ехьыл1агъэу джэгук1ибл-пш1ы фэдиз зэхэдгъэуцуагъ гущы1эхэр зэрагъэш1эным ык1и гущы1эным пае. Мы гъэц1эк1энхэр к1элэц1ык1у 1ыгъып1эхэм ащылажьэрэ к1элэп1ухэм, анэ-атэхэм, адыгабзэр сабыймэ язгъаш1эхэрэм апае гъэхьазырыгъэх.  Тхылъэу «Сыбзэ-Сидунай» техыгъэу гъэцэк1эн 128 гъэхьазырыгъэу мы едзыгъом ижъугъотэщт.

Бжьыхьэ

Бжыхьэ (Нэхэе Руслъан)

Бжыхьэ пкIашъэр гъожьы дах,
Жьыбгъэ макIэми зэрехь.
Зэ о щагум зыщыплъыхь,
ЛъэпэпцIыеу кIыр къытхахь.

Тихьэгъожьи къэчэфынчъэ,
ЧъыIэр ытхыцIэ къырэчъэ,
ТипчъэIупэ чэтыужъыр
Зищыхьагъэу Iумылъыжь.

Ситэтэжъы пхъэр екъутэ,
Сэ пхъэ IаплIыр къэсэIэт,
Хьаку машIо нэнэжъ зишIрэм,
КIы фыртынэм тытекIощт.

Бжыхьэпэ пчэдыжь (Андырхъое Хъусен)

Жьы чъы1э т1эк1ур мак1эу къык1эпщы.
Пщэ шхъонт1э зырызхэр огум щэзепшэх.
Тыгъэри нэгъыфэу ц1ык1у-ц1ык1оу къыкъок1ы.
К1элэеджак1охэр зэрэгъэчэфхэу
Еджап1эм мак1ох.
Орэд 1онри бзыумэ рагъажьэ.
Жъонэк1о ц1ыфхэр джы псынк1эу мэзечъэх.

Бжыхьэ (Андырхъое Хъусен)

Ощъопщэ шхъуантIэр
Нэшхъэеу рекIокI,
КIымафэм ымэ
МакIэу къытэу.
Жьыбгъэу джы къепщэрэм
ЧъыIамэр къыпехы.
Хышхом ипапкIэу,
ШхъонтIамэр тырихэу
Бжыхьэ коцыкIэ
Губгъор фэшIыгъ.
Гъогу зырызхэр къахэщэу
МодыкIэ-мыдыкIэ загощ.
Ощхылэ мафэхэр къебэкI.
Гъэм алэжьыгъэхэр хьамбархэм якIух.
ШэкIо зырызхэр къежьагъэу,
Гъусэхьэ дэгъухэр акIыгъоу,
Мэзыми, тешъоми щэшакIох.

Бжыхьэр (Хьаудэкъо Сарэ)

Чъыгы хатэм бжыхьэр
КъыдэкIуашъи шъабэу,
Зэмышъогъу дахэу
Чъыгхэр зэлъилагъэх.
Пхъэфым пкIашъэу пытхэр
Жъыухэу дышъэм фэдэу,
Шъабэу дэIушъашъэх.
КIымы-сымы чъыг хатэр,
ЩыIурэп мэкъэ цIыкIуи.
Къыблэ фабэм бзыухэр
ЗэкIэ быбыжьыгъэх.

Бжыхьэр хьакIэу къытфэкIуагъ (Хьаудэкъо Сарэ)

Бжыхьэр хьакIэу къытфэкIуагъ,
ШIухьафтынхэр къытфихьыгъ:
МыIэрыси, къужъи, къыпцIи...
О угу рихьырэр къыхэх.
Бжыхьэр хьакIэу къытфэкIуагъ,
Къытфихьыгъэр тыгу рихьыгъ.
Егугъупэу гъожьэу дахэу
Чъыгы хатэр ыгъэлагъ.

Бжыхьэ (Къуекъо Налбый)

Пк1ашъэм тыгъэр ишъогъаз.
Бжыхьэ губгъор сыдэу 1ас:
1апэ закъок1э унэсмэ,
Къэжъгъыунк1и хъун ар бзэпсэу.
Ау мэз к1ыбым, ау хы к1ыбым
Къыкъозынэу щыт жьыбыбыр.
Гъогумэ сапэр ащэутысэ,
Зэгу зэ, жьыбгъэр, утемлъадэу,
Губгъом дахэр етэгъа1у.
Къыхидзэщтышъ ори-дадэр,
Тыгъэуцуи, тыгъэда1у.

Бжыхьэ к1уагъэ псыхьэ,
Къэк1ожьыгъ къымыхьэу.
Къыхьзэ ипсы щалъэ,
Жьыбгъэ лъэшъ къэуалъи,
Псыр ш1урик1утыгъ,
Лъагэу ы1этыгъ.
Ыгъэутыси, къырифэк1и,
Къырифыжьи зэрилъэк1эу,
Еплъ джы: къебзэбзэхы,
Гуш1оу къебыбэхы
Ощхэу тыжьыныпсыр,
Ч1ыгури мэгуш1опсы.

Бжыхьэ (Пэрэныкъо Мурат )

Тыгъэжъым чъыгхэр етIэкIы,
ПкIашъэхэр чIыгум тырехъо.
ЧIышъхьашъори чъэпыми зэлъехъэ.
Къэрэухэр къыблэм мэкIожьы.

Бжыхьэ (Кубэ Щабан)

Гъэмафэр ык1и бжыхьэр къихьагъ,
Лэжьэп1э губгъор нэк1ы хъужьыгъ.
Еджап1эу щы1эмэ зэфэдэ зак1эу
Япчъэхэр тыди зэ1ухыжьыгъ.
Еджак1охэр зэрэгъэгуш1оу,
Куп зэгъусэк1э ек1ол1эжьыгъ
Бзыу нахьыбэр ом щызэблэоу
Хэгъэгу фабэхэм загъэзэжьыгъ.
Ижьыбгъэ стыри къуаджэм щыхъуш1эу,
Ч1илъхьагъэ горэ ч1ехыжьы фэдэу,
Нахьы лъэш щымы1эу къызыш1ош1ыжьэу
Унэ пхъэшъхьак1эр ащ къе1этыжьы.
Тыди щы1э коныч1э нэк1эу
Къуаджэм адэтым заушъэжьыгъ.
Чылэмэ адэсэу бын 1эпц1э-лъапц1эмэ
Дахэу къыхэщэу зафэпэжьыгъ.

Бжыхьэпэ маф (Бэгъ Нурбый)

ПкIашъэу пытхэр макIэу сысхэу,
Мэшъхьаукъэ мыIэрысэр:
Пиз гъожьышэр, пиз шхъонтIашъор,
Еплъэх гъунджэу бжыхьэ уашъом.
Гъожьы хъугъэу къыпызыгъэр
Къефэхыфэ кIэзэзыгъэ.
Бзыу гупсэфэу чIым тетIысхьэшъ,
Шъабэу реIо: «ШIуфэс, бжыхьэр!»

Бжыхьэ пкIашъ (Бэрэтэрэ Хьамид)

Бжыхьэ пкIашъэр мэIушъашъэ,
Дышъэр чъыгым къешъэшъэх,
Жьэу къыкIэпщырэм зэрелъасэшъ,
Орэд макъэу зэхэсэхы.
Зэхэсэхы, зэхэсэхы
Жьыр дежъыоу сиорэд,
Бжыхьэ нэфым фыхэсэхы,
Мэкъэ лъагэу зысфеIэт.
Бжыхьэ пкIашъэр зэрэшъабэу
Орэд макъэр орэшъаб,
Тыгъэ бзыир зэрэфабэу
Джыри мэзым къыхэIаб.

Бжыхьэ мафэм (Жэнэ Къырымыз)

Бжыхьэ мафэм зеузэнкIы,
ПцIэшхъо набгъохэр зэхъокIы,
Губгъом ышъо зыкъехъожьы,
Уцэу итхэр зэлъэгъужьы.
Лэжьыгъэ кIасэхэр Iуахыжьы,
Аужырэ хьасэхэр ахыжьы.
ЧъыIэтагъэу жьыбгъэр къелъы,
Псышъхьашъори зэрегъалъэ.
ОтIы-псытIэу бэрэ мэхъу,
Мафэм тIо-щэ зызэблехъу.

Бжыхьэ мэзым (Мырзэ Дзэпщ)

Бжыхьэ мэзым тыкъэкIуагъ,
Сыдэу мыгъэ ар бэгъуагъ!
Къужъэешхом зиубгъугъ,
Къужъ шэгъабэ къыпыугъ.
Мые чъыгым зиIэтыгъ,
МыкIэ хъоеу къытитыгъ.
Зэрджай цIыкIумэ ахэхъуагъ,
Плъыжьышэхэр къапыхъуагъ.
ХьамышхунтIэми зиштагъ,
ГъэбэжъукIэ къытэтагъ.
Дае куаши къыхэкIыгъ,
Ащ дэжъыер пыIэкIагъ.
МэркIо бжали тыIукIагъ,
МэркIо шIуцIэр гум хэпкIагъ.
Пырэжъыи хэтлъэгъуагъ,
Пырэжъыеми ягъуагъ.

Бжыхьэм пыльыр бэ бырсырэу (Хьакъунэ Зарем)

Къэсыгъ бжыхьэ хьэшъэфрытхъор,
Огу къабзэр къызэхетхъо,
Гъожьхэу, шэплъхэу, шэгъо-плъыжьхэу,
Пк1эшъэ купхэр ч1ым хэфэжьых.
Уахътэм лъэшэу зыдригъаштэу,
Бжыхьэм зыкъыримгъэгъащтэу,
Ч1ыгулэжьыр мажъо, мапхъэ,
Лэжьэн 1офыр и1 ащ шапхъэу,
Псынк1эшъ-псынк1э и1эбак1э,
Гъатхэм ыгъотыщт гуш1уапк1эр,
К1ым пэгъок1ы фэхьазырэу,
Бжыхьэм пыльыр бэ бырсырэу.

Ребусхэр

(Ублэп1э/гурыт уровеныр)

Ребус №1

 Сурэтхэмк1э ребусыр къаш1э.

Сурэтыр нахь ины пш1ынэу уфаемэ ежьым те1унк1. Сурэтмэ ач1эгък1э джэуапыр ч1атх

Ребус №2

Сурэтхэмк1э ребусыр къаш1э.

Сурэтыр нахь ины пш1ынэу уфаемэ ежьым те1унк1. Сурэтмэ ач1эгък1э джэуапыр ч1атх

Ребус №3

 Сурэтхэмк1э ребусыр къаш1э.

Илъэсым иуахътэхэр/Дунай

 Илъэсым исурэт (Бэрэтэрэ Хьамид)

Гъатхэ. Гъэмаф. Бжыхьэ. К1ымаф.
Пстэури зэгъусэу сэрк1э илъэс.
Пстэуми сафатхэ, пстэури сфэмаф.
Сигъэш1э лъагъо ащыгонэс.

Гъатхэм къэгъагъхэм такъырефапэ,
Тыгъэ нэбзыйк1э гур къегъэфабэ,
Гуш1о нэбзыйк1э тыкъегъэущ!

Марышъ гъэмафэр сэ къысфихьагъ!
Гъэбэжъу нэхъойк1э къысфэш1уш1агъ.
MaшӀop къы1узэу тыгъэр сашъхьагъ.

Шъо зэфэшъхьафк1э чъыгхэм ашъхьапэ
Къыхэ1эбагъэшъ бжыхьэм ы1апэ,
Дышъэшъо машӀом ригъэлык1ыгъ.

Чъы1э к1ымафэр, ау ифыртынэ
Ц1ыфхэм къытфилъми тимыгъэщынэу,
К1ым идэхагъэ тыщэгуш1ук1.

 Илъэс уахътэхэр (Мырзэ Дзэпщ)

Илъэсыр гощыгъэ охътиплIэу.
ОхътиплIэу, зэшиплIэу, шэниплIэу:
Зэ чъыIэу, хъотыр зэрихьэу,
Зэ ошIоу къэгъагъхэр къыхэкIэу,
Зэ жъоркъэу гопэгъум уихьэу,
Зэ псынжъэу, оелэ закIэу…
Гощыгъэ илъэсыр охътиплIэу,
ТэркIэ охътэ шIэгъуиплIэу,
КIымафэу, ос IашкIэ тыщешIэу,
Гъатхэу, пцэжъые тыщешэу,
Гъэмафэу, псыхъом тыхапкIэу,
Бжыхьэу, къужъыхьэ тыдэкIэу…

 Тара анахь дэгъур? (Жэнэ Къырымыз)

Гъатхэр ара,
Гъэмафэр ара,
Бжыхьапэр ара,
КIымафэр ара
Анахь дэгъур,
Анахь тхъагъор?
Ар ашIэмэ ашIоигъоу,
Шъэожъыехэр зэкIыгъоу
Нэбгырэ пчъагъэ яупчIыгъэх,
Джэуапымэ ядэIугъэх:
– Анахь дэгъур гъэтхэ дахэр.
– Зэмышъогъух икъэгъагъхэр,
– Ижьи къабзэ, иощх шъабэ,
– Тыгъэ напэр гохьэу фабэ.
– Зи гъэмафэм нахь тхъагъо
– Лъэхъан хъурэп гъэнэфагъэу:
– ЧIытур фабэ, огур къаргъо,
– Мэзыр шхъуантIэ, псылъэр чъагъо.
– Илъэс псаум щыщэу бжыхьэр
– Ары пстэуми анахь гохьыр.
Ащ дунаир къегъэдышъэ,
Кони, Iани зэлъеушъэ.
– Хьау, кIымафэм фэдэ щыIэп,
Идэхагъэ гъунэ иIэп:
Нэм фэмыплъэу, зэрэфащэу
Осы фыжьыр къызыдещэ...
***
Джэуапхэр зэфэшъхьафышъ,
Хэты ахэр зэхифына?
Шъэожъыехэр зэгъусэу
АшIэщтымкIэ еусагъэх,
Шъхьацэу тетыр фыжьы закIэу
Анахьыжъым зыIуагъакIэ,
УпчIэу яIэр тырапхъанкIэ:
ЛIыжъ шъхьацыфыр IогушIукIы,
Иджэуапи кIэкIышъ-кIэкIы:
– Шъхьадж икIасэу шIодэгъур
Ары пстэуми анахь тхъагъор.

Нэшанэхэр (Жэнэ Къырымыз)

Къещхыщтми, ош1ущтми,
Фыртына къыш1ыщтми
Бэ щы1эр нэшанэу,
А пстэур къэпш1энэу.

Гъэмафэм къолэжъмэ
Къуагъ a1oy рат1упщма,
Къещхыщтышъ ар нафэ,
Шъыпкъэшъы жъугъэунафы.

Къуанч1эхэр пчыхьэрэ
Загъусэу зык1ыйрэм,
Ащ къик1ырар ош1унэу,
Мэфак1эр дэхэнэу.

Хьэблашъхьэр къыгъаджэу
Къолажъыр к1ым джэмэ,
Къыш1ыщтылгъ фыртынэ,
Гъэфабэ уиунэ.

Дунаим ыцIэр чIыгу (Бэрэтэрэ Хьамид)

Дунаим цIыфмэ чIыгу раIуагъ,
Ауми а чIыгум псы ищыкIагъ...
Шти дунаир – хыпсыр нахьыб,
Ауми чIы гъушъэр гъэшIо насып!
ЦIыфым игъашIэ чIыгум епхыгъ,
Ауми псэ IэшIоу псыр зыдиIыгъ!
Псы щэрэмыIи, нэкIэу тиуашъо,
Псы щэрэмыIи, гъожьэу тихашъо,
Огъум зэгуичэу чIыгум ыбгъашъо
ГъашIэр ыстыни тыгъэм имашIо!
ЧIыгум педгъаIэу псыри тэгъашIо,
ХьакIэр псы чъыIэм тэ етэгъашъо,
МашIор псы кIуачIэм рытэгъэкIуасэ,
РытэгъэшъокIы лэжьыгъэ хьасэр!
ЧIыгур псэупIэу цIыфым хихыгъ,
Ауми псэ IэшIоу псыр зыдиIыгъ...

Жьыбгъэр (Къуекъо Налбый)

.Жьыбгъэр, жьыбгъэр, укIэлъэшъу,
ТыолъэIу, къэгъэошIу.
Хым зегъахьи къыщыджэгу,
Ощхыр Iажэ, тыгъэджэгу.

Мазэр тыгъэм лъежьэгъагъ (Къуекъо Налбый)

Мазэр тыгъэм лъежьэгъагъ,
Бэрэ, бэрэ ар лъычъагъ.
Ау к1эхьагъэп мазэр тыгъэм.
Ош1а аущтэу зык1эхъугъэр?

Мазэр тыгъэм лъежьэгъагъ.
Чэщыр ш1унк1ыти, лъэпэуагъ.
Ыпэ 1аеу къыпикъагъэу,
Зиушъэфыжьи, шъхьаукъагъэ.

Ощхым тызэригъэзэщыгъ
(Хьакъунэ Зарем)

Тыгъэр, тыдэ ущы1ага?
Таущтэу мафэр пфэщы1агъа,
Тикъэбар уимгъэгумэк1эу,
Уисыгъ огум укъимык1эу?
Тыщытыгъ тэ тыкъыппапльэу,
Уифэбагъэ лъэш тыфал1эу,
Ощх гъэбэжъур уач1ып1эк1э,
Къехыгъ огум ихьапк1эк1э,
Ч1ыгу гъушъэр ыгъэшъок1эу,
Ыш1агь ээк1э фызэш1ок1рэр.
Ощхым тызэригъэщтагъэр!
Тинасып зэрэтек1ыгъэр,
Къабзэ хъугъэ жьыр ощх ужым.
Къытфыкьок1 укъэмыгубжэу,
Неущ, тыгъэр, тыпфэзэщыгъ,
Ощхым тызэригъэзэщыгъ.

Мэхъу ыгу макIэ
(Хьакъунэ Зарем)

Пхъэк1эшъхьэмылыр
Зэхегъэланлэ
Тыгъэу кьепсыгъэм.
Ыцыпэ псыгъо
Ащ псыр къык1ефы,
Зэрэк1ымафэм
Ымгъэгумэк1эу.
Мэхъу ыгу мак1э
Пхъэк1эшъхьэмылым,
Щтыргъук1ым мылы
Ыш1ыгъ ар пытэу,
Мыдрэм еп1ыт1ы,
Къешэ ащ тыгъэр,
Мылэу дыкъыгъэм
К1ым емыубзэу,
Къыпефы нэпсыр.

Хъярэу зэхэтых (Хьакъунэ Зарем)

Чъыгхэр къэгъагъэх,
Загъэдэхагъэу
Къыхахьэх гъак1эм,
-К1ымафэр ик1ыгъ!-
АӀозэ, чэфхэу
Я1оф зэрафэ,-
Мэ 1эш1ур къаты,
Хъярэу зэхэтых,
Къэгъэгъэ нэгухэм
Къа1эты тыгухэр.
Гъэтхэпэ пасэм
Сыхэт ихьасэ,
Зыщысэплъыхьэ,-
Дахэ ипчыхьэ,
Ижьы къэргъуабзэ
Усэр к1эсэбзэ.

Тыгъэ (Къуекъо Налбый)

Нэбзый 1апэр
Огум и1эбагъэу,
Жъогъо к1ыфмэ
Шъабэу ащэк1уашъэ.
Тхьапэр осэпсыцэм
Хэу1убагъэу,
Нэбзый тк1опсым
Шъэфэу е1ушъашъэ.

Тыгъэр къызыкъок1ырэм,
Ц1ыфмэ а1о,
Зытеуцо
Зы нэгъэуп1эп1эгъук1э.
Ошъочэпэ шэплъым
Къыщэда1о,
Гъогу техьанэу
Ц1ыфмэ яш1улъэгъук1э.

Тищагушхо тыгъэр дэс (Хьакъунэ Зарем)

Тищагушхо тыгъэр дэс,
Хьакум фэдэу фабэр хиз,
Огум ар къыхэш1этык1,
Джар гъэмафэрэ иш1ык1.
Мэфэреным емызэщ,
Пчыхьэ хъумэ, егъэзэжь,
Огум чыжьэу ч1эпшыхьажь,
Ау джыдэдэм зегьэхьадж.
Тыгъэм фабэм тыщимгъак1,
Ори сэри тырихьак1,
Пстэуми тыгъэр тизэфэд,
Тигъэнэфэу ар къытхэт.

Дахэ сфэрэхъу (Мэщбэш1э Исхьак)

Тыгъэр,
Огур,
Гугъэр,
Гъогур,

ЧIылъэр,
Мазэр,
Гуплъэр,
Мэзыр,  –

ЗэкIэ сэ сишIу,
СынасыпышIу.

Мафэр,
Гуапэр,
Нафэр,
Фабэр,

ШIугъэр,
Псапэр,
ЛIыгъэр,
Напэр.

Гум  сферэмыкI,
СащэрэмыкI.

Лъагэр,
Куплъыр,
Пагэр,
Шэплъыр,

Осыр,
Плъыжьыр,
Нэпсыр,
Фыжьыр

Сидунай лъэгъу,
Дахэ фэрэхъу.

Сыдэу даха тидунае! (Къуекъо Налбый)

.Сишык1эхъу ыбгы сисэу,
Осэпсыцэр къэзгъэутысэу,
Къушъхьэ шыгум сыдэчъае -
Сыдэу даха тидунае!

Мэзи, шъофи къэсчъыхьан,
Чыли, къали садэхьан
Яс1отэнэу: тич1ыгу дахэ,
Тиошъогуи лъагэшъ, лъагэ!

Уиогу (Къуекъо Налбый)

Сыдэу огур къэбзэ-лъабз,
Сыдэу непэ нэфынабз!
Сыдэу даха, зэпэшIэты,
Орэд гухьэу гур еIэты.

Мо огу лъагэу нэфынабзэм
Фэдэу, ори угу гъэкъабзэ.
Уянэ ыбзэ, уичIыгу кIасэ
Укъалъфыгъэшъ, уямызэщ.

Джар уигъашI, джащ уегъасэ,
Джар уимаф, мэзэгъо чэщ.

Осэпс (Бэрэтэрэ Хьамид)

Пчэдыжьыпэм къэгъагъ куашэм
Тхьэпэ нэгур щыолъэсы,
Налымэсэу уцы шъхьапэм
УщэшIэты, укъыщэсты.
ПсынкIэу тыгъэм зыкъиIэтмэ,
Чъыгы жьаум зеодзыжьы,
Ащ ифабэ чIым къыритмэ,
Пэхъэ макIэу уегъукIыжьы.
Нэбзый нэдхэр къыплъыIэсмэ,
О уимашIо къагъэкIуасэ...
Тыгъэр къэсмэ окIосэжьмэ,
Уидэхагъэ сыд ыуаса?

Пчыхьэшъхьэ шэплъ (МэщбэшIэ Исхьак)

Мэз шъхьапэр
Плъыжьыш, тыгъэрычъ.
Пчыхьэшъхьапэр
ГугъуемылI, чэпэрыпш.
Шэфлъагъор
Жъогъобын, бын-унагъу.
Мэзэ нагъор
ГугъапIэшъ, сигушIуагъу.

Ощхыбыб (Мырзэ Дзэпщ)

Къещх, къещх, ощхыбыб,
Чъыгоу пагъэм къытебыб!
Губгъо инхэр къэгъэшъокI,
Чъыгы тхьапэхэр къэтхьакI,
Къэгъагъ цIыкIухэр къызэIух,
 Къужъы IэшIухэм къячъэбзэх.
Къещх, къещх, ощхбыб,
 ЧIыгоу пагъэм къытебыб!
Нэшэбэгухэм псы къафащ,
Уцы цIыкIухэр къыхэщ,
ТикIэй псыхъо къыхэгъахъу,
ЧIылъэм сапэ темыгъахъу.
Къещх, къещх, ощхбыб,
ЧIыгоу пагъэм къытебыб!
Гъэбэжъу ощхэуи къытфещх!

Тыгъэ ощхыр шъхьац къэгъэкI (Хьакъунэ Зарем)

Тищыгъынхэр уц1ыныгъэх,
Гъэтхэ ощхым тигъэш1уагъ,
Ц1ык1уи ини тыхиныгъэп,
Ощхы штабэм тигъэшъугъ.
Нанэ чыжьэк1э къэкуо.
-Псынкэу ощхым шъукъыхэк1!
Тэ гуш1уагъо къытэк1угъэр, -
Тыгъэ ощхыр шьхьац къэгъэк1.
Цокъэ ц1ык1ухэм псыр къарэчъы,
Тыгузажъоу тыкъэк1ожь,
Мыдэ1ожьхэм тэ тахепчъэ,
Ащтми, нанэ тегъэш1ожь.
Тшъхьэхэр псынк1эу къыфык1агъэх,
Ощхым сыдк1э тигъэщтэн,
Зэдэтштагъэ джыри неущ, -
Шъхьацкъэгъэк1ым тыхэтыщт!

Ощхым мары зеутхыпкIы (Хьакъунэ Зарем)

1этхъо-льатхъоу жьыбгъэ чъы1эм
С1эк1елъэсы сигущы1э,
Зэм къэдао зиушъэфэу,
Хэщэтык1ы мыгупсэфэу.
Губгъуи шъофи арытыгъэу,
Ар к1эхъопсы пэрытныгъэм,
Хэт тетыгьор езытыщтыр?-
- Уахътэм бащэ къыуитыщтэп.
Мачъэ ащ зимгъэшхэк1ыгъэу,
Зы бгъум ефы ыпхъэнк1ыгъэр.
Къызыгубжрэм, репхъыхьажьы.
Дэпк1этаешь, ом хэхьажьы.
Джыри къэк1ощт зигъэ1азэу,
Ау ыш1эщтым сыфэ1азэп,
Пщэхэр непэ къырефэк1ых,
Къахэк1ыщтэп ар 1энэк1эу,-
Ощхым мары зеутхыпк1ы,
Къыхэлъэты огум 1упк1эу.
Іэтхъо-лъатхьоу жьыбгъэ чыӀэм,
Бжыхьэ ощхыр егъэгу1э.

Зэпэчыжьэх, зэфэзэщых (МэщбэшIэ Исхьак)

Мэз гъэхъунэм уцы къашхъор
ШхъонтIэ дахэ  игухэлъ,
Тхыдэ нэфэу пщэфы нашхъор
Гъэтхэ огум ибгъэхэлъ.
ЧIылъэ уцыр къысфэзэщмэ,
ЕIо пщэфым, сыкъещхын.
Тыжьын ощхыр къысфебгъэщхмэ,
Уцыр мэщхы, сыкъэкIын.

Къещхы (Мэщбэш1э Исхьак)

Ощхыр джыри къещхы, къещхы, къещхы,
ШыкIэпщынэм бжыхьэр ео, ео.
Пщэми нэку-нэпсэу чIым зырещхы,
«Гощэгъэгъ иорэд» гъызэ къеIо.
Зэ уцужь, ощхыр, зэ зэIун, ощхыр,
Мыдэ шIэхэу сашъхьагъ ихыжь ощыр.
Ощхыр джыри къещхы, къещхы, къещхы,
Пщэми нэку-нэпсэу чIым зырещхы.

Фэбэ ткIопс (Мэщбэш1э Исхьак)

Жьыбгъэр къилъи, уцы шъхьапэм
ЛъэпэпцIыеу тещхыкIыгъ,
Ощх пкIыжьыгъэр чыгы тхьапэм
Хъопсэ нэгукIэ феплъэкIыгъ.

Тыгъэр къепсы. Фэбэ ткIопсыр
Мысысыхэу сашъхьагъ ит.
Сэ синепэ лэгъупкъопсыр
Хэтэп сэIошъ, ом сфемыд.

Пщэ шъхьэзакъом иощхбыб (Мэщбэш1э Исхьак)

Тыжьын ощхым ищхы макъэ
Гъэмэфапэм ретэкъокIы.
Тыгъэр къепсми, пщэ шъхьэзакъор
Ошъо пакIэм къытфыкъокIы.
Щэджэгъуапэм итыгъэпсхэр
Ощх джэгулэм пхырэлъэтых.
Гъогуи лъагъуи ощх тхъурбэпсхэр
Щызэблэчъхэу ом пэшIэтых.
Мы дунаеу дунай дахэм
Тыгъэр щепсы, ощхыр щещхы.
ЧIылъэ шъхьагъэу ошъо лъагэм
Пщэ шъхьэзакъор щхэнэу къещы.

Огум сыкъещы (Мэщбэш1э Исхьак)

Гур шIугъэм естызэ,
Унэм сыкъекIы,
ЧIылъэм сытетзэ,
Огум сыкъещы.
Сащэ гухэлъмэ,
Лъэсэу садакIо.
Бгъэм шIугъэу дэлъмэ
Орэд къысфаIо.

Дахэ сидунай (Мэщбэш1э Исхьак)

Гъэтхэ огур гугъэ лъагэшъ,
Дахэ сидунай.
ЧIылъэ уцри ащ нахь дахэшъ,
Дахэ  сидунай.
Мамыр тыгъэр зышъхьэщытри,
Насып жъуагъор зыфэлыдри
Сидунаеу дунай лъагэшъ,
Дахэ сидунай.

Псыхъор щычъэу, чъыгыр щыкIэу
Фабэ сидунай.
Сиорэди сыщымыкIэу
Дахэ сидунай.
Къушъхьэ шыгухэу зиос фыжьхэр,
Зимэзыбэу зэщымыщхэр,
Сигухэлъхэу сыгум щыщхэр
ЗэкIэ сидунай.

Узщалъфыгъэу, узщапIугъэр
ГъашIэм анахь лъапI.
ЛъэпэрыкIор зыщакIугъэр
ХэткIи дышъэ лъап.
СичIыгу налъэ гугъэ лъапшъэу,
Налы мафэр уишыу лъабжъэу,
Гухэлъ пстэуми зэкIэ уапшъэу
СэркIэ удунай.

Гъэтхэ огур гугъэ лъагэшъ,
Дахэ  сидунай.
ЧIылъэ  уцри  ащ  нахь  дахэшъ,
Дахэ  сидунай.
Мамыр  тыгъэр  зышъхьэщытри,
Насып  жъуагъор  зыфэлыдри
Сидунаеу  дунай  лъагэшъ,
Дахэ  сидунай.

Къещхы, къысфещхы (ШэкIо Абрек)

Тыгъэр цэкъалэу къепсы, къэошъуапщэ,
Ощхыр гъогу сапэм щэутэкорэпщы.
Шъоф напэр бзыбзэу къызэлъетхьак1ы,
Уц къашхъом лъапц1эу сыкъыщечъэк1ы.

Ощх лъэкъо к1ыхьэм сызык1имыгъахьэу,
Къещхы, къысфещхы, хахъор къысфихьэу.
Жьым ызэу, к1апщэу гъэбэжъу нэгу,
Коцышъхьэ пщэрым къегуш1ук1ы ыгу.

Псыхъожъый (Цуекъо Джэхьфар)

Къушъхьэ т1уак1эм удэпк1ыгъэу,
Псыхъожъыер, к1эп1эжьыгъа?
К1эй лъэгум уилъэдагъэу,
Гъогу к1ыхьэ утехьагъа?

Шъыхьи блани анахь псынк1эу,
Мэзы к1ырым упхырэк1ы,
Уипсыутхэр тыжьын папк1эу,
Нэпкъы къуапэм къытеок1э…

 - Сипсы зык1и сышъхьамысэу
Мэли пчэни езгъэшъощтых,
К1элэц1ык1ухэр къызэпесхэу
Сипсы къаргъо щыджэгущтых.

Тиунашъхьэ псыр къеткIухы (Цуекъо Джэхьфар)

Мэфэ Iофыр ыухыгъэу,
Тыгъэр мэзым хэгъолъхьажьы.
Чэтыу цIыкIур дэгъоу шхагъэу
ИгъолъыпIэ щэчъыежьы.

ТIапI-ТIапI,
ТIапI-ТIапI,
Тиунашъхьэ псыр къеткIухы.

Гъолъыжьыгъор къынэсыгъэу,
СипIо сэри зэIэсэхы…
Тиунашъхьэ къытехьагъэу,
Ау зыгорэ зэхэсэхы.

Чэтыу цIыкIур дэпшыягъэу
Къыщичъыхьэу — сыгур реха!
Гъэтхэ пасэм икъэгъагъэу
Ощхы гъуанткIор ащ къеткIухы.

Узэдэ1ущтыр пшысэхэр ык1и гъэцэк1энхэу ягъусэхэр

(Гурыт уровеныр)

Амк1ышъэмрэ
пылымрэ

Мы 1офш1эн купыр гъэцэк1энипл1эу зэхэт:

 1) гущы1э пчъагъэу ыш1эрэр гъэунэфыгъэнымк1э: пшысэм щыщ гущы1эхэр сурэтмэ апэбгъэуцун;

 2) пшысэм уедэ1ун;

 3) упч1эмэ яджэуап къетыжь;

 4) пшысэм хъугъэ-ш1агъэу къы1уатэрэр зэк1элъык1ок1э тэрэзым тетэу гъэунэфы.

Тхьак1умк1ыхьэмрэ
аслъанымрэ

Мы 1офш1эн купыр гъэцэк1энипл1эу зэхэт:

 1) пшысэм едэ1ух;

 2)пшысэм щыщ гущы1эхэр сурэтмэ апэбгъэуцун;

 3) къэзы1орэ л1ыхъужъым елъытыгъэу гущы1эухыгъэхэр куп-купэу жъугощых;

 4) гущы1эухыгъэмэ ащык1эрэ гущы1эхэр пшысэм къыхэшъухи хэжъугъэуцожьых. 

Чэтыр, цыгъор ыкIи атакъэр къеджэрэр

Мы 1офш1эн купыр гъэцэк1энитфэу зэхэт:

 1) гущы1э пчъагъэу ыш1эрэр гъэунэфыгъэнымк1э: пшысэм щыщ гущы1эхэр сурэтмэ апэбгъэуцун;

 2) пшысэм уедэ1ун;

 3) упч1эмэ яджэуап къетыжь;

 4) аудио упч1эмэ яджэуап къетыжь;

 5) гущы1эухыгъэмэ ащык1эрэ гущы1эхэр пшысэм къыхэшъухи хэжъугъэуцожьых.

ЕджапIэ

Сэнэхьатхэр

Сэнэхьатмэ ац1эхэр сурэтмэ апэжъугъэуцу

Нэгур/нэпкъ-пэпкъхэр

Сурэтым гъэнэфап1эу и1эм те1унк1и, джэуап тэрэзыр къыхэх.

Бзыухэр

Бзыумэ ац1эхэр сурэтмэ апэжъугъэуцу

Пчъэгъац1хэр

Нахь ц1ык1ым щегъэжьагъэу нах иным нэс зэхэгъэуцу

ЕджапIэ

Сэнэхьатхэр

Сэнэхьатмэ ац1эхэр сурэтмэ апэжъугъэуцу

Нэгур/нэпкъ-пэпкъхэр

Сурэтым гъэнэфап1эу и1эм те1унк1и, джэуап тэрэзыр къыхэх.

Бзыухэр

Бзыумэ ац1эхэр сурэтмэ апэжъугъэуцу

Пчъэгъац1хэр

Нахь ц1ык1ым щегъэжьагъэу нах иным нэс зэхэгъэуцу