Гъэцэк1эным изэхэгъэуцон

Мы нэк1убгъэм зэрэбгъэсэн видео Learningapps зэрэбгъэфедэщтыр ит.

Гъэцэк1эныр зэрэзэхэбгъэуцощтыр 

Гъэцэк1эныр зэрэзэхэбгъэуцощтыр

(нэмык1 ш1ык1)

Классым изэхэщэнрэ,
гъэцэк1энхэм яуплъэк1ужьынрэ

Предметым ехьыл1агъэу 1офш1энхэр,
 гъэцэк1энхэр къызэрэбгъотыщтыр ык1и к1элэегъаджэмэ зэрафебгъэхьыщтыр 

Мы сайтыр (Learning apps) бгъэфедэзэ 1офш1эн гъэш1эгъонба сабиймэ апае адыгабзэк1э зэхэбгъэуцон плъэк1ыщ. YouTube.com. зэрэшъуш1ыщтыр зэк1эри ит. 

Гъэцэк1эным изэхэгъэуцон

Мы нэк1убгъэм зэрэбгъэсэн видео Learningapps зэрэбгъэфедэщтыр ит.

Гъэцэк1эныр зэрэзэхэбгъэуцощтыр 

Гъэцэк1эныр зэрэзэхэбгъэуцощтыр

(нэмык1 ш1ык1)

Классым изэхэщэнрэ,
гъэцэк1энхэм яуплъэк1ужьынрэ

Предметым ехьыл1агъэу 1офш1энхэр,
 гъэцэк1энхэр къызэрэбгъотыщтыр ык1и к1элэегъаджэмэ зэрафебгъэхьыщтыр 

Мы сайтыр (Learning apps) бгъэфедэзэ 1офш1эн гъэш1эгъонба сабиймэ апае адыгабзэк1э зэхэбгъэуцон плъэк1ыщ. YouTube.com. зэрэшъуш1ыщтыр зэк1эри ит.