Нэмык1 нэк1убгъохэр

Нэмык1 нэк1убгъохэр

Адыгабзэм изэгъэш1эн и1эпэ1эгъоу онлайн-ресурс зэфэшъхьафхэр мы нэк1убгъом щыжъугъотыщт. 

Тэгугъэ мыщ къытырэ спискэм хэхъо зэпытынэу.

Адыгабзэм изэгъэш1эн и1эпэ1эгъоу онлайн-ресурс зэфэшъхьафхэр мы нэк1убгъом щыжъугъотыщт. 

Тэгугъэ мыщ къытырэ спискэм хэхъо зэпытынэу.

Адыгабзэр зэзгъэш1энэу езгъажьэрэмэ апай

Adygea.rusneb.ru

Адыгэбзэм итарихъ нэ1уасэ уфэзыш1ыщт ресурс. Сайтым архивнэ документхэр, апэрэ гущы1алъэхэр, адыгабзэ тхылъхэр, статьяхэр ык1и нэмык1 бгъэфедэн плэк1ыщт гъэш1эгъоныбэ ит. Ахэр зэк1эри уикомпьютер е уителефон тебгъэхьан плъэк1ыщт.

Аdyghe sounds

Адыгабзэм хэт макъэхэм язэгъэш1эн псынк1э къэзыш1ыщт мобильнэ приложение Германием дэс бзэш1эныгъэхэм зэхагъэуцуагъ. Макъэ пэпчъ къызэрэп1ощтыр,уна1э зытебдзэщтыр зэк1э приложением къыщыгъэлъэгъуагъ.

Приложениер урысыбзэк1и,инджылызыбзэк1и гъэпсыгъэ.

Adigabze.circassian

Л1ыпц1экъо Ларисэ ивидеокурс. Бзэр зэзгъэш1энэу езгъажьэхэрэм макъэхэр, хъарыфмэ ятхык1эхэр, тхэк1э шапхъэхэр ык1и гущы1эхэу аш1эн фэехэм язэгъэш1эн   видеокурсым нэ1уасэ шъуафиш1ыщт.

Мы видеомэ ащыщхэм субтитрэхэр инджылызыбзэк1и тыркубзэк1и къытехьэх.

Л1ыпц1экъо Ларисэ Инстаграм канал  (adigabze.circassian) ык1и сайт https://adigabzer.com/ и1эх. 

50 languages: 

Адыгабзэр зэзгъэш1энэу езгъажьэрэмэ апае темэ-темэу гощыгъэ урокишъэ зыщыбгъотыщт ресурс. Мыхэр зэк1эри уикомпьютер е уителефон тебгъэхьан плъэк1ыщт.

 Пшысэхэр, усэхэр

Adygabze_every_day 

АдыгабзэкIэ зэрадзэкIыгъэ мультфильмхэр (Леорэ Тигрэ)   

Gukhel

Гук1этл1 Мухьамэд иприложениеу "Гухэлъ" зэфи1орэм адыгэ пшысэхэр, усэхэр, кушъэ орэдхэр ык1и нартмэ якъэбархэр итых, Мы приложениер адыгабзэк1и, урысыбзэк1и, инджылызыбзэк1и къэтыгъ.

Нанэ ипшысэхэр

Унэрэкъо Рае ыугъоигъэ ык1и тыритхэгъэ адыгэ сэмэркъэухэр ык1и пшысэхэр мыщ итых.

Баснэхэр 

Уедэ1унэу к1эк1о-ц1ык1оу баснишъ. Адыгабзэм изэгъэш1эн лъызгъэк1уатэхэрэм ык1и сабыйхэу бзэр дэгъоу зыгъэфедэхэрэм апай. 

«Большие Маленьким» 

Адыгэ Республикэм икультурэм и Заслуженнэ 1офыш1эу Ацумыжъ Саррэ адыгабзэк1э сабыймэ афэгъэхьыгъэ пшысэхэмрэ усэхэмрэ къяджэ.

Гущы1алъэхэр

Урыс-адыгэ гущы1алъ/адыгэ-урыс гущы1алъ. Уикомпьютер тебгъэуцон е онлайн ш1ык1эу бгъэфедэн плъэк1ыщт. 

Адыгабзэм ибзэпкъэу(корпус) гъэзет статьяхэм, художественнэ ык1и диным ехьыл1эгъэ текстхэм атехыгъэу Экономикэм Иапшъэрэ Еджэп1эм ибзэш1эныгъэмэ зэхагъэуцуагъэ сайт.

Мыщ иш1уагъэк1э гущыухыгъэм щыбгъэфедэн плъэк1ыщт щысэхэр ык1и гущы1эр зэрэзэхэт 1ахьэр къибгъотэн плъэк1ыщт. Студентэу бзэш1эныгъэм дэлажьэхэрэм 1эпы1эу афэхъущт. 

Нэмык1 диалектхэр  

Къэбэртае 

Диалект зэщэмыщхэмк1э бгъэцэк1эн плъэк1ыщт 1офш1энхэм яссылкэхэр тигуапэу къидгъэхьащтых. Ащ фэдэ 1офш1энхэмк1э къыддэгъощагъ филологие ш1энэгъэхэмк1э кандидатэу КБГУ-м Х.М. Бербековым ыц1эк1э щытым ик1элэегъаджэу Дзэсэжъ Ларис.

Урыс-Къэбэртэе гущы1алъ

Къэбэртае диалектыр зэзгъаш1эу, ижабзэ хэзгъэхъощтмэ апае Аулъэ Сусаннэ зэхигъэуцуагъэ приложениеу «Къэбэртэе гущы1алъ». Гущы1эхэр темэ-темэу зэтеутыгъ ык1и уедэ1ун плъэк1ыщт. Гущы1эхэр нахь дэгъоу зэбгъэш1энэм пае тест зэфэшъхьафхэр приложением къыщытыгъ.

Адыгабзэр зэзгъэш1энэу езгъажьэрэмэ апай

Adygea.rusneb.ru

Адыгэбзэм итарихъ нэ1уасэ уфэзыш1ыщт ресурс. Сайтым архивнэ документхэр, апэрэ гущы1алъэхэр, адыгабзэ тхылъхэр, статьяхэр ык1и нэмык1 бгъэфедэн плэк1ыщт гъэш1эгъоныбэ ит. Ахэр зэк1эри уикомпьютер е уителефон тебгъэхьан плъэк1ыщт.

Adyghe sounds

Адыгабзэм хэт макъэхэм язэгъэш1эн псынк1э къэзыш1ыщт мобильнэ приложение Германием дэс бзэш1эныгъэхэм зэхагъэуцуагъ. Макъэ пэпчъ къызэрэп1ощтыр,уна1э зытебдзэщтыр зэк1э приложением къыщыгъэлъэгъуагъ.

Приложениер урысыбзэк1и,инджылызыбзэк1и гъэпсыгъэ.

Adigabze.circassian

Л1ыпц1экъо Ларисэ ивидеокурс. Бзэр зэзгъэш1энэу езгъажьэхэрэм макъэхэр, хъарыфмэ ятхык1эхэр, тхэк1э шапхъэхэр ык1и гущы1эхэу аш1эн фэехэм язэгъэш1эн   видеокурсым нэ1уасэ шъуафиш1ыщт.

Мы видеомэ ащыщхэм субтитрэхэр инджылызыбзэк1и тыркубзэк1и къытехьэх.

Л1ыпц1экъо Ларисэ Инстаграм канал  (adigabze.circassian) ык1и сайт https://adigabzer.com/ и1эх. 

50 languages: 

Адыгабзэр зэзгъэш1энэу езгъажьэрэмэ апае темэ-темэу гощыгъэ урокишъэ зыщыбгъотыщт ресурс. Мыхэр зэк1эри уикомпьютер е уителефон тебгъэхьан плъэк1ыщт.

Пшысэхэр, усэхэр 

Circassian Media Platform

АдыгабзэкIэ зэрадзэкIыгъэ мультфильмхэр (Леорэ Тигрэ)  

Gukhel

Гук1этл1 Мухьамэд иприложениеу "Гухэлъ" зэфи1орэм адыгэ пшысэхэр, усэхэр, кушъэ орэдхэр ык1и нартмэ якъэбархэр итых, Мы приложениер адыгабзэк1и, урысыбзэк1и, инджылызыбзэк1и къэтыгъ.

Нанэ ипшысэхэр

Унэрэкъо Рае ыугъоигъэ ык1и тыритхэгъэ адыгэ сэмэркъэухэр ык1и пшысэхэр мыщ итых.

Баснэхэр 

Уедэ1унэу к1эк1о-ц1ык1оу баснишъ. Адыгабзэм изэгъэш1эн лъызгъэк1уатэхэрэм ык1и сабыйхэу бзэр дэгъоу зыгъэфедэхэрэм апай.

«Ц1ык1ухэм ик1и инхэм апай»  

Адыгэ Республикэм икультурэм и Заслуженнэ 1офыш1эу Ацумыжъ Саррэ адыгабзэк1э сабыймэ афэгъэхьыгъэ пшысэхэмрэ усэхэмрэ къяджэ.

Гущы1алъэхэр  

Урыс-адыгэ гущы1алъ/адыгэ-урыс  гущы1алъ. Уикомпьютер тебгъэуцон е онлайн ш1ык1эу бгъэфедэн плъэк1ыщт. 

Адыгабзэм ибзэпкъэу(корпус) гъэзет статьяхэм, художественнэ ык1и диным ехьыл1эгъэ текстхэм атехыгъэу Экономикэм Иапшъэрэ Еджэп1эм ибзэш1эныгъэмэ зэхагъэуцуагъэ сайт.
Мыщ иш1уагъэк1э гущыухыгъэм щыбгъэфедэн плъэк1ыщт щысэхэр ык1и гущы1эр зэрэзэхэт 1ахьэр къибгъотэн плъэк1ыщт. Студентэу бзэш1эныгъэм дэлажьэхэрэм 1эпы1эу афэхъущт. 

Нэмык1 диалектхэр 

Къэбэртае

Диалект зэщэмыщхэмк1э бгъэцэк1эн плъэк1ыщт 1офш1энхэм яссылкэхэр тигуапэу къидгъэхьащтых. Ащ фэдэ 1офш1энхэмк1э къыддэгъощагъ филологие ш1энэгъэхэмк1э кандидатэу КБГУ-м Х.М. Бербековым ыц1эк1э щытым ик1элэегъаджэу Дзэсэжъ Ларис. 

Урыс-Къэбэртэе гущы1алъ

Къэбэртае диалектыр зэзгъаш1эу, ижабзэ хэзгъэхъощтмэ апае Аулъэ Сусаннэ зэхигъэуцуагъэ приложениеу «Къэбэртэе гущы1алъ». Гущы1эхэр темэ-темэу зэтеутыгъ ык1и уедэ1ун плъэк1ыщт. Гущы1эхэр нахь дэгъоу зэбгъэш1энэм пае тест зэфэшъхьафхэр приложением къыщытыгъ.