Нэмык1 нэк1убгъохэр

Нэмык1 нэк1убгъохэр

Адыгабзэм изэгъэш1эн и1эпэ1эгъоу онлайн-ресурс зэфэшъхьафхэр мы нэк1убгъом щыжъугъотыщт. 

Тэгугъэ мыщ къытырэ спискэм хэхъо зэпытынэу.

Адыгабзэм изэгъэш1эн и1эпэ1эгъоу онлайн-ресурс зэфэшъхьафхэр мы нэк1убгъом щыжъугъотыщт. 

Тэгугъэ мыщ къытырэ спискэм хэхъо зэпытынэу.

Адыгабзэр зэзгъэш1энэу езгъажьэрэмэ апай

Adygea.rusneb.ru

Адыгэбзэм иисторие нэ1уасэ уфэзыш1 ресурс. Сайтым гъэш1эгъон архивнэ документрэ, апэрэйгущы1алъэхэр, адыгабзэ учебникхэр, ык1и бгъэфедэн плэк1ыт статьяхэр, ахэр зэк1эриуикомпьютер е уи телефон тебгъэхьан плъэк1ыщт.

Аdyghe sounds

Адыгабзэм хэт макъэхэм язэгъэш1эн псынк1э къэзыш1ыщт мобильнэ приложение Германием дэс бзэш1эныгъэхэм зэхагъэуцуагъ. Макъэ пэпчъ къызэрэп1ощтыр,уна1э зытебдзэщтыр зэк1э приложением къыщыгъэлъэгъуагъ.

Приложениер урысыбзэк1и,инджылызыбзэк1и гъэпсыгъэ.

Adigabze.circassian

Л1ыпц1экъо Ларисэ ивидеокурс. Бзэр зэзгъэш1энэу езгъажьэхэрэм ар агъэфедэ зэпытыным фэш1 аш1эн фэе  макъэмэ, ахэмэ ятхык1э, аш1эн фэе тхэк1э шапхъэхэм, гущы1эу аш1эн фаемэ нэ1уасэ ащыфэхъущтых мы видеокурсым.

Мы видеомэ ащыщ горэхэм субтитрэхэр инджылызыбзэк1и тыркубзэк1и къытехьэх.

Л1ыпц1экъо Ларисэ и1 Инстаграм канал (adigabze.circassian) зыфи1орэр.

50 languages: 

Адыгабзэр зэзгъэш1энэу езгъажьэрэмэ апае уроки 100 зыщыбгъотыщт ресурс.

Узэдэ1ущт файлхэр о уи телефон е уикомпьютер тебгъэхьанышъ узщыфаем уедэ1узэ зэбгъэш1эн плъэк1ыщт.

Adygabze_every_day 

Инстаграм каналым, бзэр зэзгъэш1энэу езгъажьэхэрэм паек1э, ыпэрэй гущы1эхэр ык1и федэшхьа1эхэр итых. Лексикэр урысыбзэк1и инджылызыбзэк1и къеты.Угу иубытэным паек1э 1офш1эн гъэш1эгъонхэр, каналыр зиеу Цей Беллэ къеты:

Басни, сказки, стихи 

Gukhel

Мобильнэ гуадз Мухамед Гук1этл1 иеу, адыгэ пшысэхэр, усэхэр, кушъэ орэдхэр, Нартхэмятхыдэхэр, итых.Мы гуадзэр урысыбзэк1и инджылызыбзэк1и тхыгъэ.

Нанэ ипшысэхэр

Унарэкъо Рае ыугъоигъэ ык1и тыритхэгъэ адыгэ сэмэркъэухэр, пшысэхэр.

Баснэхэр 

Уедэ1унэу  баснэ ц1ык1ухэу 100 мэхъу.  Адыгабзэм изэгъэш1эн лъызгъэк1уатэхэрэр, сабыйхэу  бзэр дэгъоу зыгъэфедэхэрэм апай. 

«Большие Маленьким» 

Адыгэ Республикэм культурэм и Заслуженнэ 1офыш1эу Ацумыжъ Саррэ адыгабзэк1э сабыймэ афэгъэхьыгъэ пшысэхэмрэ усэхэмрэ къяджэ.

Circassian kids 

Анахь ц1ык1умэ апае пшысэ ц1ык1ухэр къегъэлъагъо.

(еплъ ет1ани @Adygepshis)

Корпус и словари 

Урыс-адыгэ гущы1алъ/адыгэ-урыс  гущы1алъ. Уикомпьютер тебгъэуцон е онлайн ш1ык1эу бгъэфедэн плъэк1ыщт. 

Адыгабзэ бзэ лъапсэр  Экономикэм Иапшъэрэ Еджэп1эм илингвистмэ гъэзет статьяхэмрэ нэмык1 религиознэ текстхэмрэ зылъапсэ илъ зэхэфыгъэу щыт бзэ пкъы.
Мыщ иш1уагъэк1э гущы1эхэр зэрэбгъэфедэн плъэк1ыщт щысэхэр, гущы1эшъуашэм и1ахьэхэр къибгъотэщтых. Ресурсыр 1эпы1эгъу зыфэхъущтыр студентэу бзэш1эныгъэм дэлажьэхэрэр ары. 

Адыгабзэр зэзгъэш1энэу езгъажьэрэмэ апай

Adygea.rusneb.ru

Адыгэбзэм иисторие нэ1уасэ уфэзыш1 ресурс. Сайтым гъэш1эгъон архивнэ документрэ, апэрэйгущы1алъэхэр, адыгабзэ учебникхэр, ык1и бгъэфедэн плэк1ыт статьяхэр, ахэр зэк1эриуикомпьютер е уи телефон тебгъэхьан плъэк1ыщт.

Adyghe sounds

Адыгабзэм хэт макъэхэм язэгъэш1эн псынк1э къэзыш1ыщт мобильнэ приложение Германием дэс бзэш1эныгъэхэм зэхагъэуцуагъ. Макъэ пэпчъ къызэрэп1ощтыр,уна1э зытебдзэщтыр зэк1э приложением къыщыгъэлъэгъуагъ.

Приложениер урысыбзэк1и,инджылызыбзэк1и гъэпсыгъэ.

Adigabze.circassian

Л1ыпц1экъо Ларисэ ивидеокурс. Бзэр зэзгъэш1энэу езгъажьэхэрэм ар агъэфедэ зэпытыным фэш1 аш1эн фэе  макъэмэ, ахэмэ ятхык1э, аш1эн фэе тхэк1э шапхъэхэм, гущы1эу аш1эн фаемэ нэ1уасэ ащыфэхъущтых мы видеокурсым.  

Мы видеомэ ащыщ горэхэм субтитрэхэр инджылызыбзэк1и тыркубзэк1и къытехьэх.

Л1ыпц1экъо Ларисэ и1 Инстаграм канал (adigabze.circassian) зыфи1орэр.

50 languages: 

Адыгабзэр зэзгъэш1энэу езгъажьэрэмэ апае уроки 100 зыщыбгъотыщт ресурс.

Узэдэ1ущт файлхэр о уи телефон е уикомпьютер тебгъэхьанышъ узщыфаем уедэ1узэ зэбгъэш1эн плъэк1ыщт.

Adygabze_every_day

Инстаграм каналым, бзэр зэзгъэш1энэу езгъажьэхэрэм паек1э, ыпэрэй гущы1эхэр ык1и федэшхьа1эхэр итых. Лексикэр урысыбзэк1и инджылызыбзэк1и къеты.Угу иубытэным паек1э 1офш1эн гъэш1эгъонхэр, каналыр зиеу Цей Беллэ къеты:

Басни, сказки, стихи 

Gukhel

Мобильнэ гуадз Мухамед Гук1этл1 иеу, адыгэ пшысэхэр, усэхэр, кушъэ орэдхэр, Нартхэмятхыдэхэр, итых.Мы гуадзэр урысыбзэк1и инджылызыбзэк1и тхыгъэ.

Нанэ ипшысэхэр

Унарэкъо Рае ыугъоигъэ ык1и тыритхэгъэ адыгэ сэмэркъэухэр, пшысэхэр.

Баснэхэр 

Уедэ1унэу  баснэ ц1ык1ухэу 100 мэхъу.  Адыгабзэм изэгъэш1эн лъызгъэк1уатэхэрэр, сабыйхэу  бзэр дэгъоу зыгъэфедэхэрэм апай. 

«Ц1ык1ухэм ик1и инхэм апай»  

Адыгэ Республикэм культурэм и Заслуженнэ 1офыш1эу Ацумыжъ Саррэ адыгабзэк1э сабыймэ афэгъэхьыгъэ пшысэхэмрэ усэхэмрэ къяджэ.

Circassian kids 

Анахь ц1ык1умэ апае пшысэ ц1ык1ухэр къегъэлъагъо.

(еплъ ет1ани @Adygepshis)

Корпус и словари 

Урыс-адыгэ гущы1алъ/адыгэ-урыс  гущы1алъ. Уикомпьютер тебгъэуцон е онлайн ш1ык1эу бгъэфедэн плъэк1ыщт. 

Адыгабзэ бзэ лъапсэр  Экономикэм Иапшъэрэ Еджэп1эм илингвистмэ гъэзет статьяхэмрэ нэмык1 религиознэ текстхэмрэ зылъапсэ илъ зэхэфыгъэу щыт бзэ пкъы.

Мыщ иш1уагъэк1э гущы1эхэр зэрэбгъэфедэн плъэк1ыщт щысэхэр, гущы1эшъуашэм и1ахьэхэр къибгъотэщтых. Ресурсыр 1эпы1эгъу зыфэхъущтыр студентэу бзэш1эныгъэм дэлажьэхэрэр ары.